Info  |  Formål  |  Baggrund  |  Fokus  |  Det Praktiske  |  Eksamen  |  Priser  |  Kontakt


Projektlederne-logo-v2

2 årig uddannelse i projektledelse af pædagogiske udviklingsforløb ved cand. psych. Per Ankjær

Velbegrundet – Gennemtænkt
Forberedt – Styret – Dokumenteret
Hvem er
uddannelsen for?

Uddannelsen henvender sig til arbejdssteder, hvor enkeltpersoner, grupper/teams arbejder med en koordineret, dokumenterbar pædagogisk indsats overfor borgerne.

 • Specialbørnehaver 
 • Bo- og arbejdssteder for børn og voksne med varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne 
 • Pædagogiske opholdssteder
 • Alm. børnehaver
 • Plejehjem
 • Psykiatriske efterbehandlingssteder 
 • SFO’er
 • Specialvejledere
 • Mentorer, Jobcentre

Hvem står bag uddannelsen?

Psykologisk Klinik Brørup v. cand. psych. Per Ankjær har indgået et samarbejde med University College Syddanmark, som har vurderet den 2-årige projektlederuddannelse af pædagogiske udviklingsforløb. Uddannelsen kan indgå som en del af modulet Socialpædagogiske metoder (10 ECTS point) under akademiuddannelsen i socialpædagogik. Den øvrige del af mo-dulet består af en eksamensforberedende undervisningsdag og selve eksamen.

Per Ankjær har uddannet projektledere i mere end 20 år

Områder-Projektlederne

Formålet med vores projektlederuddannelse er at kvalificere medarbejderen på følgende områder indenfor projektarbejde:

Helhedsanalyse

 • At forstå borgerens ønsker, behov og forudsætninger
 • At få overblik over borgerens historik m.h.t. de pædagogiske dispositioner, der er foretaget samt vedkommendes relationer og betingelser i de tilgrænsende milieuer (forældre/slægtninge/egen familie, skole, arbejde, dagcenter, bosted) og de forventninger og krav vedkommende her bliver mødt med
 • At udvælge arbejdsområder/projekter, der spiller sammen med visioner  og overordnede mål for borgeren og som med hensyn til tidsforbrug og resourcer i øvrigt passer til de givne omstændigheder
 • Udarbejdelse af færdighedsanalyse med udviklingsområder

Planlægning

 • “Konsensus” i gruppen/teamet
 • Samarbejde med andre milieuer
 • Støtte oppefra/chef
 • Udarbejdelse af Projektblad
 • Ansvars- og rollefordelinger i teamet
 • Opstille modeller for træning og undervisning af personale
 • Basisregistreringer/video, forbered-ende rollespil og træning i personalegruppen m.m.
 • “Prøvetræning” (detektiv-træning) med borgeren

Gennemførelse

 • At påse en systematisk og logisk afvikling af projektet
 • At styre opgavebelastningen mellem de enkelte gruppe/ teammedlemmer
 • At sørge for, at der foretages jævnlige evalueringer
 • At påse, at evt. ændringer i frem-gangsmåder bliver kommunikeret til- og evt. trænet i gruppen

Afslutning

 • Udvælgelse og journalisering af arbejdsmaterialet
 • Udarbejde Projektsammenfatning
 • Organisere evt. præsentationer
 • Planlægge løbende opfølgning
 • Fejre “velgennemførte” projekter, (og finde de relevante pauser)

Baggrunden-Projektlederne

Kort om baggrunden for at arbejde i projektform

Institutionelle milieuer, altså milieuer/ boformer/ arbejdspladser/ dagcentre, hvor der er mange professionelle personer omkring den enkelte borger, er ikke specielt velegnede til pædagogiske indsatser (f.eks. støtte til at borgeren udvikler og anvender sine resourcer).

Jo flere personer, der indgår i dette arbejde, jo større er sandsynligheden for, at hverken borgeren eller personalet lærer noget (ændrer adfærd). Tværtimod tenderer det ofte i retning af, at borgeren bliver mere hjælpeløs og afhængig.

Projektarbejdsformen egner sig til at styrke og koordinere samarbejdet i teamet og forankre såvel de generelle som specifikke mål og holdninger. Ligeledes indebærer den en meget præcis og pålidelig dokumentation af det pædagogiske arbejde, projektet har omhandlet.

Endelig vil et velgennemført projekt, i vid udstrækning, uanset hvor præcist målene er nået, indebære læring og indsigt i borgerens funktion.

Pædagogiske projekter er planlagte, systematisk gennemførte, målsatte og dermed tidsbegrænsede koncentrerede arbejdsindsatser – og i den forstand lig-ner de stort set alle andre typer projekter.  Projektlederuddannelsen i sin nuværen-de form er resultatet af erfaringer indhøstet igennem uddannelsesforløb i Sverige og Danmark (primært Plan98) igennem mere end 20 år.

Projektarbejdsformen er f.eks. i Plan98 integreret i den almindelige hverdag. Men et pædagogisk projekt kræver en meget koncentreret og disciplineret indsats og er derfor ikke en arbejdsform, som man kan benytte sig af “fra morgen til aften, alle ugens dage”. Derudover viser erfaringerne, at pædagogiske projekter helst skal være afsluttet indenfor få måneder, måske endda uger.

De pædagogiske projekters fokus og perspektiver

Det pædagogiske projekts fokus vil ofte være “livskvalitet”, konkretiseret i emner som:

 • Selvstændighed og selvhjulpenhed
 • Bolig
 • Arbejde
 • Socialt netværk
 • Ansvar
 • At føle sig- og være nødvendig

Stort set alle pædagogiske projekter er 2-vejs. 

Pædagogik handler om at opdrage/påvirke/vise vejen og i den proces udvikles både elev og lærer.

Når et professionelt personale f.eks. lærer en borger at tage vare på sig selv i nogle af livets forhold, skal de selv ændre adfærd (måske skal de blive dygti-gere til at “ lære fra sig”) og de skal give plads til borgerens nye færdigheder samt støtte, at de bliver vedligeholdt.

Selvom det ikke er noget mål i sig selv, så vil den megen selvkonfrontation og supervision under uddannelsen typisk medføre en personlig udvikling for de involverede medarbejdere; både i deres konkrete adfærd overfor borgerne, men også mere generelt.

Medarbejdernes evner m.h.t. at “lede og styre” og deres bevidsthed om deres rol-ler vil fremstå klarere. Evnen til at ræsonnere, argumentere og formulere bli-ver, ligesom medarbejdernes status blandt kollegaer og i ledelsen, typisk påvirket i en positiv retning. For gruppen/teamets vedkommende som helhed er der jo, som vi ved, intet der kan nære arbejdsglæden som successer.

Det praktiske

Uddannelsen (23 undervisningsdage  samt 2 “examensdage) forventes gennemført på 2 år, under forudsætning af at der ikke er fraværsdage.

3    Grundkursusdage
16  
Supervisions-undervisningsdage
4    Præsentationsdage – Afdansningsbal
1    Eksamensforberedende dag
1    Eksamen – 
selve eksamen, ca. 1/2 time

Tiden imellem supervisionerne skal bruges til praktisk projektarbejde. 

Undervisningen på grundkursus, de 16 supervisionsdage og præsentationsdagene varetages af cand. psych. Per Ankjær (medstifter af Plan98 og lærer på diverse uddannelser i plan98 siden starten i 1984.)

Per Ankjær har en mangfoldig baggrund bl.a. som ansat på Voksen- og Børnepsykiatrisk hosp. i Risskov, Specialafdeling-en i Århus Amt, Sølund (9 år), extern konsulent for leder træningsfirmaet “Progres” (København), 20 års erfaring som privatpraktiserende psykoterapeut samt 21 år som supervisor og underviser i “Systematik i Pædagogikken” i Danmark samt i forkellige byer og bydele i Sverige (Eskilstuna, Varberg, Halmstad, Nyköbing, Göteborg (Askim, Tynnered og Backa bydele)). Forfatter til bogen “Sjælehjælp” samt artiklerne på Plan98’s hjemmeside.

Uddannelsen foregår som en vekselvirkning mellem “hjemmearbejde” (projekter) og supervision  (gruppestørrelse 9-12) og behandler løbende den praksis og de teoretiske og filosofiske emner, der har relation til de enkelte deltageres eksempler fra deres projektarbejde.

Det forventes, at deltagerne medbringer nye videooptagelser og anden ny dokumentation til hver supervisionsdag og at de gennemfører mellem 4 og 8 projekter under uddannelsesperioden. Supervisionen foregår i blandede grupper, der består dels af medarbejdere fra Plan98 og dels af deltagere fra andre arbejds-pladser (dig).

Undervisningen på den eksamensforberedende dag samt selve eksaminationen varetages af lektorer/videncenterkonsulenter ved NVIE, Nationalt Videncenter for Inklusion og Eksklusion, Esbjerg


Eksamen

Til eksamen præsenteres et projekt, som ikke er ældre end ca. 1,5 år.

Eksaminationen (mundtlig prøve) består dels af udvalgte videosekvenser og registreringer fra projektet og dels af en 1-side præsentation. Eksamen kommer på mange måder til at minde om den type fremlæggelse (f.eks. fra “afdansningsballerne”) som den studerende vil blive bekendt med og trænet i undervejs i uddannelsen.


Til allerede uddannede projektledere

Medarbejdere, der har gennemgået projektsleder uddannelsen i plan 98 regi de seneste 20 år, er velkomne til at gå til til eksamen

Tips-og-tricks2-Projektlederne-img

Tips og tricks

Da projektlederuddannelsen handler om at organisere det pædagogiske arbejde i en gruppe, giver det sig selv, at dine kolleger er involverede fra dag 1. Det er derfor vigtigt at dit team er loyale og positive i forhold til din uddannelse. Desuden og ikke mindst at din chef støtter din uddannelse og implementeringen fuldt ud.

Når du har tilmeldt dig uddannelsen, så skynd dig at få redskaberne klar. Øv dig på at optage video og se video af dig selv i samspil med borgerne (tilladelse til at optage video sker ved at indhente samtykke).

Der kan let opstå misforståelser mellem dem, der er på uddannelse og dem “der-hjemme”. For at forankre tankegangen og metoderne i din gruppe, er det en god ide at tage gæster med på undervisningsdagene. Du må max medtage 2 gæster per gang (175 kr pr stk. for mad m.m.). Det er selvfølgelig, m.h.t. forankring i gruppen/teamet, meget effektivt, hvis I kan være to projektlederstuderende samtidig på uddannelsen.

Supertippet – involver din chef. Tag ham/hende med på introduktion og supervisionsdagene så meget, som du kan lokke vedkommende til.

Gamle og nye projektledere.

Nu er det tid til tilmelding til eksamen og eksamensforberedende undervisning

Hent tilmelding her

For mere information eller tilmelding kontakt

Per Ankjær

Telefon direkte
+45 20 40 65 15

E-mail
perankjaer@gmail.com